اوواش

نحـوه کارکـرد ایـن دسـتگاه بگونـه ای اسـت کـه ابتـدا ذرات مـورد نظـر بـه همـراه آب بـه داخـل حوضچـه هدایـت شـده و سـپس توسـط پمـپ اسلاری هیدروسـیلکون بـه سـبب وجـود نیـروی گریـز از مرکـز و ایجـاد جریـان گـرد آبـی دو جهتـه، ابعـاد ریزدانـه و ماسـه بـادی (تـا 100 میکـرون)از رس و لای جـدا شـده و سـپس روی سـرند آبگیـری بازگردانـده مـی شـود.

مزایا

افزایش ظرفیت تولید و کیفیت محصول به واسطه جذب ریز دانه های مفید

بدنه ی ضد سایش به منزله ی وجود پوشش پلی یورتان در هیدروسیکلون ها

راندمان بسیار بالا برابر با چهار ماسه شوی حلزونی

توانایی تولید بسیار باال (20 الی 150 تن در

ساعت)

افزایش چشمگیر کیفیت محصول خروجی

عدم نیاز به وجود دستگاه های شست و شوی دیگر

هزینه اسطهلاک پایین  

سهولت در نصب، تعمیر و نگهداری

خطا: فرم تماس پیدا نشد.