تــیکنــر

آب یکـی از مهـم تریـن عناصـر در معـادن شـن و ماسـه بـه شـمار مـی رود. حفـظ ایـن عنصـر حیـات بخـش در سیسـتم شسـت و شـو تاثیـر بسـزایی در کاهـش هزینـه هـای مـازاد دارد . گـروه صنعتـی سـهندپویا در راسـتای تحقـق ایـن اهـداف اقـدام بـه طراحـی ، سـاخت و ارائـه دسـتگاه هـای متناسـب بـا نیـاز مصـرف کننـده نمـود. این دسـتگاههـا بـه منظـور جلوگیـری از هـدر رفتـن آب و تصفیـه پسـاب موجـود در معـادن طراحـی و تعبیـه شـده اسـت. سیسـتم طراحـی ایـن دسـتگاه هـا بگونـه ای اسـت کـه پسـاب مـواد معدنـی بـا عمـل تـه نشـینی در ایـن دسـتگاه تصفیـه شـده و دوبـاره بـه

چرخـه بـاز میگـردد و معـادن بـا بکارگیـری ایـن دسـتگاه هـا نیـاز خـود بـه

منابـع زیرزمینـی را از بیـن مـی برنـد. در ایـن

نـوع دسـتگاه هـا جهـت تصفیـه آب مـواد پلیمـری افزودنـی (فلوکولانت) بـه دسـتگاه

تزریـق میشـود کـه هزینـه مصـرف روزانـه آن نسـبت بـه راندمـان و کارایـی دسـتگاه

بسـیار ناچیـز اسـت.

مزایا

طراحی مختلف و متناسب با نیاز مصرف کننده

ظرفیت و توان تصفیه حداقل 60 متر مکعب آب در ساعت کاهش 75 الی 95 درصدی مصرف آب

مصرف مواد تصفیه کننده بسیار کم کیفیت در استفاده از آهن آلات

سیستم دینام و گیربکس با قدرت عالی

سیستم برقی کامل اتوماتیک

سنسور های اندازه گیری

سیستم کنترل بسیار ساده

مصرف برق بسیار کم

هزینه اسطهلاک بسیار کم

خطا: فرم تماس پیدا نشد.