پمپ اسلاری طرح وارمن 4 به 3

ازویژگـی هـای ایـن پمـپ نیـز مشـابه پمـپ 4/6 مـی تـوان مقاومـت سایشـی و خوردگـی بسـیار بالا ، شـافت و بلبرینـگ یکسـان بـا نـوع 4/6 و تعمیـر و نگهـداری آسـان آن را برشـمرد

.

مشخصات

دبی 50متر مکعب تا 180 متر مکعب

نسبت جرمی پالپ ( جامد به مایع ) 65درصد

قطعات سایشی تماما قابل تعویض

بیشترین قطر ذرات جامد

قابل انتقال: تا 10میلیمتر

هد تا ارتفاع 60 متر

قابلیت استفاده در تمامی محیط های بازی و اسیدی مناسب برای مواد حاوی 100 درصد سیلیس

ماکزیموم دور:2600 دور بر دقیقه

خطا: فرم تماس پیدا نشد.