سرند ویبره ای تخت

سـرند ویبـره ای دسـتگاهی اسـت کـه در معـادن شـن و ماسـه، سـنگ آهـن، سـیلیس و … جهـت دانـه بنـدی و تفکیـک ذرات مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.  مدل طراحـی ایـن دسـتگاه بـه نحـوی اسـت کـه بـا اسـتفاده از لنگـر هـای موجـود حـرکات ارتعاشـی منظمـی در تمامـی سـطوح و طبقـات ایجـاد مـی کنـد کـه بـا نصـب تـوری هـای دلخـواه در انـدازه هـای مختلـف مـی تـوان ذرات را بـه دانـه بنـدی هـای مختلـف تقسـیم نمـود

مشخصات فنی سرند ویبره ای تخت:

ابعاد دستگاه: در دو سایز1.5*6 . 2*6 تعداد

طبقات : 2 طبقه

تعداد لنگر ها : 4 عدد

وزن لنگر ها: 280 کیلوگرم

تعداد فنر ها: 8 عدد

تعدادموتور : 2 عدد 15 کیلو وات

ظرفیت: ماکسیمم 400 تن در ساعت

ضخامت ورق : 10 میلی متر

گشتاور ویبره : 20482 نیوتون

وزن :8960 کیلوگرم

خطا: فرم تماس پیدا نشد.