ابراهیم لشگری

مدیر کل گروه صنعتی سهند پویا

حمزه لشگری

مدیر عامل گروه صنعتی سهند پویا

مرتضی لشگری

مدیر فنی گروه صنعتی سهندپویا

رضا لشگری

مسئول فروش گروه صنعتی سهند پویا

خانم زینت لو

مدیر مالی گروه صنعتی سهند پویا

پیمان شکورزاده

فروش گروه صنعتی سهند پویا

خطا: فرم تماس پیدا نشد.