پمپ اسلاری طرح وارمن 10 به 8

ازویژگـی هـای ایـن پمـپ مـی تـوان مقاومـت سایشـی و خوردگـی بسـیار بالا ، تـوان انتقـال مـواد زیـاد معـادل 1200 متـر مکعـب در سـاعت ، شـافت و بلبرینـگ قـوی و تعمیـر ونگهـداری آسـان را نـام بـرد.

مشخصات فنی:

دبی: 300متر مکعب تا 1200 متر مکعب در ساعت

نسبت جرمی پالپ (جامد به مایع) تا 65 درصد

قطعات سایشی تماما قابل تعویض قابل استفاده در تمامی محیط های بازی و اسیدی

بیشترین قطر ذرات جامد قابل انتقال :تا 60 میلیمتر

مناسب برای مواد حاوی 100 درصد سیلیس

هد:تا ارتفاع 70 متر

ماکزیموم دور:700 دور بر دقیقه

خطا: فرم تماس پیدا نشد.