پمپ اسلاری طرح وارمن 6 به 4

ازویژگـی هـای ایـن پمـپ مـی تـوان مقاومـت سایشـی و خوردگـی اسـیدی بسـیار بالا ، تـوان انتقـال مـواد زیـاد معـادل 250 متـر مکعـب در سـاعت ، شـافت و بلبرینـگ قـوی و تعمیـر ونگهـداری آسـان را نـام بـرد.

مشخصات

دبی:100 متر مکعب تا 250 متر مکعب در ساعت

نسبت جرمی پالپ (جامد به مایع) تا 65 درصد

قطعات سایشی تماما قابل تعویض

بیشترین قطر ذرات جامد قابل انتقال :تا 20 میلی متر مناسب برای مواد حاوی 100 درصد سیلیس

هد:تاارتفاع 60 متر

قابل استفاده در تمامی محیط های اسیدی و بازی

ماکزیموم دور:1500 دور بر دقیقه

خطا: فرم تماس پیدا نشد.