پمپ اسلاری طرح وارمن 8 به 6

ازویژگـی هـای ایـن پمـپ مـی تـوان مقاومـت سایشـی و خوردگـی اسـیدی بسـیار بالا ، تـوان انتقـال مـواد زیـاد معـادل 600 متـر مکعـب در سـاعت ، شـافت و بلبرینـگ

قـوی و تعمیـر ونگهـداری آسـان را نـام بـرد.

مشخصات فنی:

دبی:

200 متر مکعب تا 600 متر مکعب در ساعت

نسبت جرمی پالپ (جامد به مایع) تا 65 درصد

قطعات سایشی تماما قابل تعویض

قابل استفاده در تمامی محیط های اسیدی و بازی

بیشترین قطر ذرات جامد قابل انتقال :تا 40 میلیمتر

مناسب برای مواد حاوی 100 درصد سیلیس

هد:تا ارتفاع 60 متر 1000

ماکزیموم دور:1000 دو ربر دقیقه

خطا: فرم تماس پیدا نشد.