پمپ سهند 8 به 6 چدنی

ایـن پمـپ از نـوع گریـز از مرکـز افقـی بـا محفظـه حلزونـی ، بـدون لاینر،یک پروانـه ،موتـور جداگانـه و تـک مکشـه مرکـزی مـی باشـد و محـور بـا وسـیله نـوار گرافیتـی آببنـدی مـی شـود. اینپمـپ دارای قطعـات سایشـی قابـل تعویـض مـی باشـد. پروانـه ایـن پمـپ از چـدن آلیـاژی تـا فولاد های ضـد زنـگ آلیـاژی قابـل تغییـر بـوده و بـرای اسـتفاده در دورهـای 960تـا 2000 rpm پیـش

بینـی شـده اسـت. ایـن شـرکت توانسـته بـا تغییراتـی در شـافت اصلـی و یاتاقـان هـا پمپـی نسـبتا قویتـرو بـا طـول عمـر بیشـتر را نسـبت سـایر پمـپ هـای 6/8 ارائـه دهـد.

مشخصات فنی:

دبی 50متر مکعب تا 200 متر مکعب در ساعت

هد: تا ارتفاع 30 متر

نسبت جرمی پالپ (جامد به مایع ) 40 درصد

بیشترین قطر ذرات قابل انتقال : تا 10 میلیمتر

ماکزیموم دور:2000 دور بر دقیقه

خطا: فرم تماس پیدا نشد.