امکانات

سـهند سـنگ شـکن بـا تشـکیل واحـد پیشـرفت و توسـعه و بـا انتقـال تکنولـوژی روز دنیــا از : شــرکت هــای پیشــرو و جهانــی در ایــن زمینــه و بــا ایجــاد واحــد فنـی مهندسـی توانمنـد و مجهـز بـه نـرم افـزار هـای روز، توانسـته اسـت پتانسـیل رقابــت بــا برندهــای مطــرح اروپایــی را ایجــاد نمایــد.

گــروه صنعتــی ســهند بــا تـوان بـاالی فنـی و مهندسـی و بـا تجهیـزات مـدرن در شـناخت نیازهـای خـاص در تجهیـز و ارائـه پیشـنهادات کارشناسـی شـده بـا تکیـه بـر تجـارب ارزشـمند بـه دسـت آمـده در پـروژه هـای گوناگـون و بـا آشـنایی کامـل از خطـوط معدنـی ایـران بــا توجــه بــه رزومــه کاری فراگیــر توانســته اســت بــا مشــاوره رایــگان، تصویــری شـفاف و دقیـق از نیازهـای مصـرف کننـده را ایفـا نمایـد.

توليد با كيفيت وفن آوري برترجهان وبهره گيري ازكاركنان خودوبا اطمينان از دانش وتكنيك هاي علمي روزجهان

توليد با كيفيت وفن آوري برترجهان وبهره گيري ازكاركنان خودوبا اطمينان از دانش وتكنيك هاي علمي روزجهان

چهار ویژگی محصول ما

خدمات پس از فروش

شكي نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژي در دهه آغازين هزاره سوم مجالي براي تامل و پافشاري درحفظ وبكارگيري روش هاي منسوخ وسنتي بخصوص دربخش كشاورزي نبوده ووظيفه ملي هرايراني است كه با به كارگيري قوه ابتكاروخلاقيت ذاتي خود با هدف خودكفايي وهم سويي بادانش وتكنولوژي روزتلاش نمايند.

قیمت استثنایی

شكي نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژي در دهه آغازين هزاره سوم مجالي براي تامل و پافشاري درحفظ وبكارگيري روش هاي منسوخ وسنتي بخصوص دربخش كشاورزي نبوده ووظيفه ملي هرايراني است كه با به كارگيري قوه ابتكاروخلاقيت ذاتي خود با هدف خودكفايي وهم سويي بادانش وتكنولوژي روزتلاش نمايند.

ضمانت ۲۴ ماهه قطعات

شكي نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژي در دهه آغازين هزاره سوم مجالي براي تامل و پافشاري درحفظ وبكارگيري روش هاي منسوخ وسنتي بخصوص دربخش كشاورزي نبوده ووظيفه ملي هرايراني است كه با به كارگيري قوه ابتكاروخلاقيت ذاتي خود با هدف خودكفايي و هم سويي بادانش وتكنولوژي روزتلاش نمايند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

شكي نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژي در دهه آغازين هزاره سوم مجالي براي تامل و پافشاري درحفظ وبكارگيري روش هاي منسوخ وسنتي بخصوص دربخش كشاورزي نبوده ووظيفه ملي هرايراني است كه با به كارگيري قوه ابتكاروخلاقيت ذاتي خود با هدف خودكفاييوهم سويي بادانش وتكنولوژي روز تلاش نمايند.

ویدئو ساخت ماشین

شكي نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژي در دهه آغازين هزاره سوم مجالي براي تامل و پافشاري درحفظ وبكارگيري روش هاي منسوخ وسنتي بخصوص دربخش كشاورزي نبوده ووظيفه ملي هرايراني است كه با به كارگيري قوه ابتكاروخلاقيت ذاتي خود با هدف خودكفايي وهم سويي بادانش وتكنولوژي روزتلاش نمايند.


خطا: فرم تماس پیدا نشد.